بسته های شارژ سامانه

در این بخش به معرفی بسته های شارژ می پردازیم

بسته های شارژ کوچک

20 تا 74 شماره مجازی
Plan icon
100% سازگاری با سایت ها و نرم افزار ها
دریافت آنلاین و سریع شماره مجازی
سرعت بالای دریافت پیامک
قابلیت بازگشت هزینه در صورت نقص
امنیت تضمین شده
پشتیبانی فنی 24 ساعته

1050 تومان

هر شماره مجازی

75 تا 199 شماره مجازی
Plan icon
100% سازگاری با سایت ها و نرم افزار ها
دریافت آنلاین و سریع شماره مجازی
سرعت بالای دریافت پیامک
قابلیت بازگشت هزینه در صورت نقص
امنیت تضمین شده
پشتیبانی فنی 24 ساعته

950 تومان

هر شماره مجازی

بسته های شارژ متوسط

500 تا 999 شماره مجازی
Plan icon
100% سازگاری با سایت ها و نرم افزار ها
دریافت آنلاین و سریع شماره مجازی
سرعت بالای دریافت پیامک
قابلیت بازگشت هزینه در صورت نقص
امنیت تضمین شده
پشتیبانی فنی 24 ساعته

750 تومان

هر شماره مجازی

1000 تا 2999 شماره مجازی
Plan icon
100% سازگاری با سایت ها و نرم افزار ها
دریافت آنلاین و سریع شماره مجازی
سرعت بالای دریافت پیامک
قابلیت بازگشت هزینه در صورت نقص
امنیت تضمین شده
پشتیبانی فنی 24 ساعته

700 تومان

هر شماره مجازی

بسته های شارژ بزرگ و نمایندگی

3000 تا 5999 شماره مجازی
Plan icon
100% سازگاری با سایت ها و نرم افزار ها
دریافت آنلاین و سریع شماره مجازی
سرعت بالای دریافت پیامک
قابلیت بازگشت هزینه در صورت نقص
امنیت تضمین شده
پشتیبانی فنی 24 ساعته

650 تومان

هر شماره مجازی

6000 تا 10000 شماره مجازی
Plan icon
100% سازگاری با سایت ها و نرم افزار ها
دریافت آنلاین و سریع شماره مجازی
سرعت بالای دریافت پیامک
قابلیت بازگشت هزینه در صورت نقص
امنیت تضمین شده
پشتیبانی فنی 24 ساعته

600 تومان

هر شماره مجازی

ورود به پنل مدیریت

مرا به خاطر بسپار